{{headers[selectedLogin]}}


14210 Peace Avenue 19, Sukhbaatar District, 1st khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia

Phone number: +976 7010 0261, 8008 8704, 8000 3146
Fax: +976 11 311944
E-mail: info@tdbsecurities.mn

Open brokerage account
Required documents for account opening
Mongolian citizen
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх
Minor
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Төлөөлсөн этгээдийн иргэний үнэмлэх
 • 16 нас хүрсэн бол хүүхдийн иргэний үнэмлэх
Foreign citizen
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Гадаад паспорт
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх
Legal entity registered in Mongolia
 • Данс нээлгэх  хүсэлт /Албан тоотоор/ - 4 хувь
 • Байгууллагын данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/ - 2 хувь
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /Гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол “Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХК эсхүл ХХК” гэж тэмдэглэл хийгдсэн байх/ - 2 хувь
 • Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар - 2 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах,гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь - 4 хувь
 • Дансан дах хөрөнгийг захиран зарцуулах албан тушаалтны нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга тэмдгийн дардас /Компаниас маягтыг авах/ - 4 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн бичиг баримт
Legal entity not registered in Mongolia
 • Данс нээлгэх  хүсэлт /Албан тоотоор/ - 4 хувь
 • Байгууллагын данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/ - 2 хувь
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар болон англи, монгол хэл дээр нотариатаар гэрчлүүлсэн хөрвүүлгийн хамт / - 2 хувь
 • Компанийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /Монгол хэл дээрхи баталгаат орчуулгын хамт/ - 2 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах,гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон тухай ТУЗ, эсхүл ХНХ-ын шийдвэрийн эх хувь /Англиас өөр хэл дээр бол англи, монгол хэл дээр - 4 хувь
 • Дансан дах хөрөнгийг захиран зарцуулах албан тушаалтны баталгаат гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас /Нотариатаар гэрчлүүлсэн/ - 4 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн бичиг баримт
 • Хуулийн этгээдийг бүртгэсэн улсын бүртгэлийн байгууллагаас олгосон дэлгэрэнгүй лавлагаа - 2 хувь
 • Тухайн хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг Монгол улсын татварын байгууллагад мэдээлэх эрхийг  Kомпанид олгосон дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй этгээдийн гарын үсэг зурсан албан бичиг эсхүл шийдвэр - 2 хувь 
 • Хэрэв тухайн хуулийн этгээдийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг АНУ-ын иргэн эсхүл хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа бол тухайн АНУ-ын иргэн, хуулийн этгээд бүрээр бөглүүлсэн маягт, тухайн иргэн, хуулийн этгээдийн эрх барих албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийг апостил гэрчилгээ эсхүл Монгол улсын тухайн улс дахь дипломат төлөөлөгчийн газрын нотариатын үүрэг гүйцэтгэх эрх бүхий этгээдээр гэрчлүүлсэн хувь - 2 хувь 
Interactive guide

Individuals and institutions interested in participating in the capital markets can open a securities account at a brokerage company and participate in the trading of securities listed on the Mongolian Stock Exchange.  

You must come in person to our offices to open a securities company. For quicker service, we recommend filling out the following form before coming to our offices.       

Open a brokerage account


Individual account application form
Name Position Relation


Children's account application form


Corporate account application form


Address MaturityShareholder's full name Country Ownership percentage

Name Position Relation

Name Position Relation

Please keep any security information to yourself. The company will not be liable for damages resulting from stolen information.